Töötervishoiu ja -ohutus juhtpõhimõte

Iga tööülesanne meie ettevõttes peab saama tehtud ohutult ja tervist säästvalt. Soovime tagada igale meie töötajale, külalisele ja koostööpartnerile turvalise ja sõbraliku keskkonna.

  • Oleme seadnud endale eesmärgi ennetada tööga seotud vigastusi ja haigestumisi ning tagada ohutud ja tervislikud töötingimused.
  • Kohustume järgima kõiki meile kohalduvaid õigusaktide ja teisi nõudeid.
  • Hindame töökeskkonna ohte ja riske ning teeme kõik endast oleneva, et need kõrvaldada või nende mõju vähendada.
  • Otsime ja kasutame järjepidevalt võimalusi töökeskkonna parendamiseks.
  • Juhendame ja koolitame oma töötajaid kasutama ohutuid töövõtteid.
  • Kindlustame töötajad ohutuse tagamiseks sobivate töö- ja isikukaitsevahenditega.
  • Peame oluliseks koostööd ning kaasame töötajaid ja nende esindajaid parema ja turvalisema töökeskkonna loomisesse.
  • Meie jaoks on oluline, et iga töötaja tunneks ennast tööl hästi ning teda koheldakse õiglaselt ja lugupidamisega.
  • Innustame töötajaid järgima tervislikke eluviise ja pakume töötajatele mitmeid soodustusi.
  • Täiustame  järjepidevalt töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi.